Disponibilitate:  nedisponibila

Produsul nu poate fi comandat:

Disponibilitate:  nedisponibila

Pret:  15,00 LEI

Modalitati de transport:
• 14,90 lei - prin Posta Romana (gratuit pentru produse de anticariat peste 59,00 lei / comanda)
• 14,90 lei - prin Urgent Cargus (gratuit pentru produse de anticariat peste 59,00 lei / comanda)

Editura:

Anul aparitiei: 2008

Nr. pagini: 432 pagini

ISBN: 978-973-738-337-2

Categorii: Drept, Legislatie

Cuprins

CONŢINE: Contractul colectiv de muncă la nivelul grupului de unităţi din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (M.I.R.A.) pe anii 2008-2009 Dispoziţii generale Timpul de muncă şi timpul de odihnă Securitatea şi sănătatea în muncă Salarizarea şi alte drepturi băneşti Concedii şi zile libere Contractul individual de muncă Formarea profesională Alte prevederi privind drepturile şi obligaţiile părţilor Dispoziţii finale Lista cuprinzând unităţile în care se va aplica Contractul colectiv de muncă încheiat între M.I.R.A. şi S.N.P.P.C. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului Dispoziţii generale Selecţionarea, pregătirea, acordarea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade profesionale Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor Dispoziţii finale şi tranzitorii Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului Domeniul de aplicare şi principii generale Normele de conduită profesională a poliţistului Dispoziţii finale Hotărârea Guvernului nr. 1305/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor Dispoziţii generale Atribuţiile Corpului Naţional al Poliţiştilor Calitatea de membru al Corpului Naţional al Poliţiştilor, drepturile şi îndatoririle acestuia Structura organizatorică a Corpului Naţional al Poliţiştilor Veniturile şi fondurile băneşti ale Corpului Naţional al Poliţiştilor Dispoziţii finale şi tranzitorii Hotărârea Guvernului nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti Hotărârea Guvernului nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor Hotărârea Guvernului nr. 125/2003 pentru aprobarea condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale poliţiştilor în cazul mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor poliţiştilor în situaţia mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate Ordinul M.I.R.A. nr. 577/2008 privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal Dispoziţii generale Dispoziţii specifice Dispoziţii finale Situaţie privind orele suplimentare prestate peste programul normal de lucru de către personalul (denumirea structurii) în luna... Situaţie centralizatoare cu personalul (denumirea structurii) care a desfăşurat ore suplimentare în luna... Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor Dispoziţii generale Salarizarea poliţiştilor şi drepturile băneşti ale elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor Dispoziţii finale Principalele funcţii, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare Indemnizaţiile studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor Drepturile băneşti ale poliţiştilor care desfăşoară misiuni în străinătate Reglementări privind salarizarea poliţiştilor care îndeplinesc funcţii în afara Ministerului Administraţiei şi Internelor şi la regiile autonome sau la societăţile comerciale proprii Alte drepturi specifice poliţiştilor Hotărârea Guvernului nr. 207/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulente pentru poliţiştii din unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor Hotărârea Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor Hotărârea Guvernului nr. 520/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor Ordinul M.I.R.A. nr. 403/2008 pentru aprobarea normelor privind condiţiile în care soldaţii şi gradaţii voluntari din M.I.R.A. pot beneficia de compensaţie lunară pentru chirie Hotărârea Guvernului nr. 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare Capitolul I - fără titlu Concediul de odihnă suplimentar Concediul de studii Învoirile plătite şi concediile fără plată Acordarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare Dispoziţii finale Hotărârea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul poliţistului Ordinul M.I.R.A. nr. 498/2008 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în M.I.R.A Dispoziţii generale Activitatea de inspecţie a muncii în unităţile din aparatul central, structurile şi instituţiile aflate în subordinea/coordonarea M.I.R.A. Activităţile de prevenire şi protecţie în structurile militare şi structurile în care îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici cu statut special din M.I.R.A Organizarea şi executarea controalelor Dispoziţii finale Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, avizarea cercetării, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a evenimentelor periculoase Împuternicire de control Obiectivele controalelor efectuate de inspectorii de muncă Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor Modelul înştiinţării de plată a debitorului Hotărârea Guvernului nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor Dispoziţii generale Pensiile de stat ale poliţiştilor Răspunderea juridică Dispoziţii tranzitorii Dispoziţii finale Ordinul M.I.R.A. nr. 404/2008 privind metodologia de stabilire a cheltuielilor efectuate pe timpul instruirii/pregătirii soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari din M.I.R.A. Ordinul M.I.R.A. nr. 439/2008 privind asigurarea asistării poliţiştilor, la cerere, pe parcursul cercetării disciplinare Ordinul M.I.R.A. nr. 261/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor Regulament pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie Portul uniformelor de poliţie Descrierea uniformelor de poliţie Reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor Dispoziţii generale Reguli privind aplicarea normelor de echipament Dispoziţii privind achiziţionarea şi distribuirea materialelor Dispoziţii finale Tabel privind modul de asigurare a articolelor de echipament prevăzute de norme, care se distribuie absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, precum şi pentru cei încadraţi direct în corpul poliţiştilor Hotărârea Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor din compunerea uniformelor pentru Poliţia Română, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Academia de Poliţie, Poliţia de Frontieră, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, Direcţia Generală de Paşapoarte, Autoritatea pentru străini, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule, Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, servicii comunitare Tabel cuprinzând culorile principalelor articole de echipament Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor din compunerea uniformelor pentru aparatul central şi structurile subordonate acestuia, Agenţia Naţională Antidrog, Arhivele Naţionale, liceele M.I.R.A., Grupul special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila", Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti Tabel cuprinzând culorile principalelor articole de echipament Norme privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliţie Legitimaţia de serviciu şi insignele poliţiştilor Legitimaţiile de serviciu pentru efectivele din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi structurile subordonate acestuia Ordinul M.I.R.A. nr. 503/2008 privind asigurarea structurilor şi efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de întreţinere şi alte materiale specifice Norme de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, de întreţinere şi alte materiale specifice Reguli pentru aplicarea normelor privind asigurarea cu materiale de resortul echipamentului, de întreţinere şi alte materiale specifice Dispoziţii generale Aplicarea normelor Distribuirea rechizitelor, materialelor de întreţinere, reparaţii, igienă şi a materialelor de informare, culturale şi de club Întreţinerea şi repararea echipamentului şi a materialelor Schimbarea şi spălarea lenjeriei. Spălarea şi curăţarea echipamentului Îmbăierea şi tunsul efectivelor Dispoziţii finale Ordinul M.I.R.A. nr. 485/2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al M.I.R.A Dispoziţii generale Reguli privind organizarea, pregătirea şi executarea şedinţelor de tragere Reguli şi măsuri de siguranţă privind ordinea în poligon pe timpul executării şedinţelor de tragere şi de aruncare a grenadelor de mână Personalul de serviciu în poligon şi îndatoririle acestuia Succesiunea activităţilor în poligon pentru executarea tragerii şi controlul armamentului Aprecierea tragerilor şi evidenţa rezultatelor obţinute Şedinţe individuale comune de tragere Dispoziţii finale şi tranzitorii Ordin/Dispoziţie de tragere Schema organizării câmpului de tragere cu armamentul din dotare Semne de prevenire şi indicatoare folosite în poligon Precizări privind asanarea poligoanelor de tragere Comenzi utilizate pentru conducerea activităţilor pe timpul şedinţelor de tragere Proces-verbal Şedinţele individuale comune de tragere Model de ţinte Ordinul M.I.R.A. nr. 625/2008 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 2008-2009 Ordinul M.I.R.A. nr. 524/2008 privind depunerea şi gestionarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în cadrul M.I.R.A. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea poliţiştilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor să îndeplinească funcţii în organizaţiile internaţionale care acordă asistenţă de specialitate pe teritoriul României Ordinul M.I.R.A. nr. 538/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea M.I.R.A. Dispoziţii generale Fondul locativ Unităţi de cazare şi pregătire Spaţii disponibile Dispoziţii finale Glosar de termeni Componenţa Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor de Serviciu Contract de închiriere Situaţia unităţilor de cazare şi pregătire aflate în administrarea M.I.R.A. Drepturile şi obligaţiile persoanelor cazate în unităţile de cazare aflate în administrarea ministerului internelor şi reformei admninistrative Registrul de evidenţă a persoanelor cazate Metodologie de stabilire şi aprobare a tarifelor pentru unităţile de cazare aflate în administrarea M.I.R.A. Lista nominală a persoanelor cazate, prevăzute la art. 42 lit.b din ordin, care au beneficiat de reducerea tarifului Raport pentru obţinerea aprobării de disponibilizare a unui imobil în vederea închirierii lui Situaţia spaţiilor închiriate la data de... Fişa de date a achiziţiei Anunţ Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare Decizia I.C.C.J. nr. VIII/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la modul de sesizare a instanţei de judecată în cazul infracţiunilor la care se referă art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, săvârşite de poliţiştii care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare

bun de tipar: 15 octombrie 2008